Llei de Mecenatge

La reforma de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afanys lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge s’ha aprovat mitjançant el Reial decret llei 6/2023 de 19 de desembre i s'ha convalidat al Congrés el 10 de gener de 2024. La modificació legislativa ha estat una reivindicació històrica de la Fundació, que juntament amb altres entitats de l’Estat ha reclamat un marc legal i fiscal de mecenatge que afavoreixi el compromís ciutadà i empresarial amb la cultura a través de la filantropia i el mecenatge.

El context econòmic i social ha canviat de forma substancial des de l’aprovació de la Llei fa 21 anys i, per aquest motiu, ha estat necessària una adequació de la legislació a les demandes de participació dels diferents sectors de la societat civil. Celebrem la reforma perquè ha estat un pas important en el reconeixement de la tasca imprescindible que les entitats no lucratives realitzen a l’Estat per complir els fins d’interès general i que fa anys que reclamaven l’actualització de la Llei. No obstant això, considerem que encara queda camí per recórrer.

Així doncs, des de la Fundació continuem compromesos amb la tasca de divulgació i conscienciació sobre els beneficis del mecenatge i de la filantropia per a la societat, i alhora continuem treballant fermament perquè a Catalunya s’assoleixi un marc normatiu propi que afavoreixi les iniciatives de mecenatge.

NOVETATS QUE INTRODUEIX
EL REIAL DECRET LLEI, DE 19 DE DESEMBRE DE 2023,
EN MATÈRIA DE MECENATGE

Increment d’incentius fiscals. S’estimula el micromecenatge:
IRPF IS (Impost de societats)
Donacions de fins a 250 € 80% 40%
Donacions de + de 250 € 40%
A partir del 3er any 45% 50%
Noves tipologies de donatius. La cessió d’ús de béns mobles o immobles:
  • Per un temps determinat.
  • Sense contraprestació.
S’incorporen les donacions de serveis per col·laborar amb entitats beneficiàries:
  • Convenis de Col·laboració Empresarial poden contemplar ajudes (i) dineràries o (ii) en espècie.
  • S’accepten prestacions de serveis en activitat econòmica del col·laborador (Pro-Bono).
  • S’accepta la difusió per part del col·laborador o de l’entitat.
El mecenatge de reconeixement o recompensa permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis:
  • Menció específica o reconeixement reputacional.
  • Fins al 15% del valor del donatiu amb un màxim de 25.000 €.
Ampliació de les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes desenvolupades per entitats sense ànim de lucre:
  • Inserció social de persones en risc d’exclusió social.
  • Activitats d’educació d’altes capacitats.
  • Recerca, desenvolupament i innovació (sempre que compleixin A35 Llei 1S).
Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

Proposta de Llei de Mecenatge de Catalunya

La nostra proposta