INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA.

1. MISSIÓ DE LA FUNDACIÓ

Constituïda el 23 d’octubre de 2014, la Fundació Catalunya Cultura neix amb la voluntat d’impulsar un nou marc de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d’àmbit cultural. La Fundació Catalunya Cultura viu amb el desig de construir una societat culturalment forta, que pugui afrontar els reptes de futur i convertir-los en oportunitats de creixement personal i col·lectiu.

La nostra raó de ser és impulsar la cultura, el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. I això només serà possible a través d’una aliança entre cultura i empresa.

COM HO FEM?

() Propiciem un espai entre l’àmbit empresarial i l’àmbit cultural per establir potencials aliances.

() Compartim coneixement, sensibilitzem i reivindiquem el valor de la cultura com a pilar de l’estat del benestar i treballem per consolidar el seu suport social i econòmic.

() Formem i acompanyem projectes culturals per aconseguir la seva viabilitat i sostenibilitat.

() Establim estàndards de qualitat que permetin als finançadors obtenir garanties de desenvolupament i execució dels projectes culturals.

() Posem en valor les empreses i les persones que contribueixen al mecenatge i al finançament cultural.

() Treballem per crear un marc legal que millori la fiscalitat per promoure el mecenatge.

2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Els membres que integren el Patronat, el Comitè Executiu i el Consell de Mecenatge estan degudament detallats a la pàgina web de la Fundació.

Membres de la Fundació i Equip

3. WEB, ADREÇA POSTAL I CORREU

La pàgina web de la Fundació és: www.fundaciocatalunyacultura.cat.

La Fundació té la seva seu social al c/ Aragó 255, 08007, de Barcelona.

El correu electrònic de contacte general és info@fundaciocatalunyacultura.cat

4. ESTATUTS

Estatuts

5. INSCRIPCIÓ GRUPS D’INTERÈS

La Fundació es troba inscrita des del dia 21.11.2016 amb l'identificador núm. 1006.

GESTIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Programa anual activitats
Memòria anual activitats
Resultats de les activitats complertes
Col·lectiu de persones beneficiàries ateses

TRANSPARÈNCIA EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

SUBVENCIONS, AJUDES PÚBLIQUES CONCEDIDES I PREMIS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) Subvenció Nominativa.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Subvenció per concessió directa

DIPUTACIÓ DE GIRONA

Subvenció Nominativa

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

Subvenció per concessió directa