Aviso legal

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.catalunyaCultura.net és la Fundació Catalunya Cultura, fundació inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 3261 amb domicili a Barcelona (08007), a carrer Aragó 255, amb CIF núm. G-66402801, telèfon 934123143, a/e: info@fundaciocatalunyacultura.cat.

Condicions d’ús del lloc web

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

• L’accés i l’ús del lloc web són lliures i gratuïts. Tanmateix, la Fundació Catalunya Cultura es reserva la possibilitat de restringir-ne determinades seccions per a les finalitats que estimi oportunes.

• La totalitat de la informació facilitada per l’usuari o usuària a través d’aquest lloc web haurà de ser certa, de manera que la persona usuària garantirà l’autenticitat de les dades que hagi comunicat a la Fundació Catalunya Cultura mitjançant els formularis d’aquest lloc web. La persona usuària es responsabilitza de mantenir la informació facilitada permanentment actualitzada, de manera que es correspongui a cada moment amb la seva situació present. En qualsevol cas, l’usuari o usuària serà l’única persona responsable de la informació inexacta o falsa que hagi proporcionat, així com del perjudici que aquesta informació provoqui a la Fundació Catalunya Cultura o a tercers.

• L’usuari o usuària es compromet a fer un ús adequat del lloc web, amb total subjecció a la llei i als bons costums, i a mantenir el degut respecte a les altres persones usuàries.

• Resta prohibit qualsevol ús comercial del lloc web.

• L’usuari o usuària s’obliga a no utilitzar cap dels documents, imatges i informacions contingudes en aquest lloc web amb finalitats il·lícites, expressament prohibides en aquestes condicions d’ús i/o contràries als drets i interessos de la Fundació Catalunya Cultura, d’algun dels seus membres i/o tercers, i hi respondrà en cas d’incomplir aquesta obligació.

• Resta prohibida la modificació i/o explotació del lloc web i els seus continguts.

• La Fundació Catalunya Cultura no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

• L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Privadesa de les dades

La Fundació Catalunya Cultura es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i la Fundació Catalunya Cultura es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

Accedeix a la nostra Política de Privacitat per saber com tractem les dades de caràcter personal i conèixer els drets que t’assisteixen.

Política de cookies (galetes)

La Fundació Catalunya Cultura utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web de la Fundació Catalunya Cultura, l’usuari té l’opció de consentir l’ús de totes les cookies, de declinar-les, o de personalitzar quines cookies vol consentir i quines vol declinar el seu ús. Les cookies registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

Per a més informació consulta la nostra Política de Cookies.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de la Fundació Catalunya Cultura els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web fundaciocatalunyacultura.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Correspon a la Fundació Catalunya Cultura l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de la Fundació Catalunya Cultura, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.

Reserva de drets

La Fundació Catalunya Cultura explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

• Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a fundaciocatalunyacultura.cat conforme a les disposicions vigents.

• L’ús comercial dels continguts del lloc web fundaciocatalunyacultura.cat

• L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de la Fundació Catalunya Cultura, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.

• L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

• Provocar danys en els sistemes físics i lògics de la Fundació Catalunya Cultura, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys.

• Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La persona usuària podrà visualitzar els continguts d’aquest lloc web, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Exclusió de responsabilitat

La Fundació Catalunya Cultura no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

La Fundació Catalunya Cultura no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.

La Fundació Catalunya Cultura no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

La Fundació Catalunya Cultura no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

© 2021 Fundació Catalunya Cultura. CIF: G66402801. Reg. de Fundacions Núm. 3261